GMG Việt nam - Gioitiengviet.vn

Bài 1: CHÀO HỎI: 打招呼

对话教学视频

聽力練習

{:comment:}

陳明紳
good
Admin
谢谢你!祝你有愉快的一天!
Zhang Wang
第二题怎么选C,不是A?
Admin
你好!我们已经处理这一问题,感谢你的反馈!

Quay lại trang chủ